• Szukasz pracy w kraju lub za granicą?

  Znajdź swoją wymarzoną pracę i realizuj marzenia!

  Sprawdź ogłoszenia
 • Szukasz podwykonawcy budowlanego?

  Zapraszamy do kontaktu. Współpracujemy z ponad setką profesjonalistów gotowych do podjęcia Twojego zadania.

  Jestem zainteresowany
 • Szukasz pracy w branży budowlanej?

  Jesteśmy wiodącym pracodawcą na rynku europejskim już od ponad 11 lat.

  Jestem zainteresowany

Chcesz zadać pytanie?

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o pracę

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Euworkpower sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8943138963, KRS: 0000775253,
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Rymarska 2a, 53-206 Wrocław
 • za pośrednictwem e-mail: info@euworkpower.eu
 • telefonicznie: +48 519 010 726

Cel i podstawa przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na podstawie art. 221 §1 Kodeksu Pracy, w celu realizacji procesów rekrutacji,
 2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu zgodnym z udzielona zgodą, ile została przez Państwa wyrażona zgoda,
 3. w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, takich jak dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być następujące podmioty:

 1. pracodawcy, korzystający z naszych usług;
 2. portale rekrutacyjne i ogłoszeniowe, z którymi współpracujemy prowadząc rekrutacje;
 3. podmioty wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej;
 4. podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu;
 5. podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. nie dłużej niż 3 miesiące od czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych rekrutacjach – do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż 3 lata,
 2. przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów – do czasu ustania tych interesów (np. przedawnienia roszczeń) lub do chwili wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu.

Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja na temat obowiązku podania danych osobowych.
Podanie danych, o którym mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest obowiązkowe, jeśli chcą Państwo wziąć udział w rekrutacji.
Podanie innych danych (np. umieszczenie zdjęcia w CV) jest dobrowolne. Podając dane dodatkowe jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie.

Informacja na temat prawa cofnięcia zgody. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne i nie będzie stanowiło przyczyny odmowy zatrudnienia. W przypadku wyrażenia zgody w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji danych osobowych, w tym do profilowania.

Ostatnie wiadomości